Page 27 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 27

hungarian golf                              interjú • 27
        fogják használni is. Az új Continentel CityGolf online
        kiadványban több oldalt is szentelünk a technológia
        megismertetésére pont a népszerűsítés miatt.

        HG AMIKOR KÉT ÉVVEL EZELŐTT ÁTVETTÉTEK
        A CONTINENTALT, HATALMAS BERUHÁZÁSOK
        KEZDŐDTEK MEG, ÉS MINTHA TAVALY UGYANAZT
        A KONCEPCIÓT PRÓBÁLTÁTOK VOLNA MEGVA-
        LÓSÍTANI BALATONUDVARIBAN IS. AZ ÓBUDAI
        KLUB FEJLESZTÉSE MENNYIBEN VOLT ELŐSZELE
        A BALATONI PÁLYA MEGÚJÍTÁSÁNAK?

        FT Bár mondanám, hogy mindent így terveztünk, az
        igazság az, hogy számos véletlen is közrejátszott a két
        pálya fejlesztésében. A Balaton Golf Club felvirágoztatása
        nagyon komoly feladat, és kiváló adottságai miatt egy
        hatalmas lehetőség is egyben. A mi feladatunk az, hogy
        ezeket az adottságokat az előnyére fordítva olyan minő-
        ségű klubot hozzunk létre, amelyre valójában hivatott. HG MILYEN CÉLOKAT SZERETNÉTEK ELÉRNI A
                               KÉT KLUBBAL?
        HG NEHÉZ IDŐSZAKBAN VETTÉTEK ÁT A KLU-
        BOK ÜZEMELTETÉSÉT. A KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK, FT Változatlanul az a célunk, hogy közép- és
        MINT A COVID-JÁRVÁNY MENNYIBEN BEFOLYÁ- hosszútávon nagyon jó klubokat építsünk, olyan
        SOLTÁK A TERVEITEKET?             minőségű golfkomplexumot képviseljünk, amely
                               a szállodáinkat is jellemzi. Ezek mindegyike hazai
        FT A budapesti pálya üzemeltetését pont egy hónap- viszonylatban a top 15, négy pedig a top 5 szálloda
        pal a járvány kirobbanása előtt kezdtük meg, a balatoni között található a vendégek visszajelzései alapján.
        pálya átvételekor pedig egy évvel jártunk a háború Bármilyen szolgáltatásról is beszélünk, azt érdemes
        kirobbanása előtt. Ezekkel a jelentős változókkal nem szem előtt tartani, hogy nem az a lényeges, mi mit
        tudtunk előre számolni, ami nagyban befolyásolta gondolunk magunkról, hanem hogy mit gondol
        a terveinket is. Függetlenül attól, hogy a golfot sem rólunk a vendég. Minden esetben meghallgatjuk a
        a háború, sem a pandémia nem viselte meg olyan golfozók véleményét, és a lehetőségeinkhez mérten
        mértékben, mint az általunk képviselt turisztikai ágazat próbáljuk megvalósítani azt, amit ők szeretnének,
        jelentős részét, sajnos nem abban az ütemben zajlott hiszen ők a vendégek. Nekünk az a feladatunk, hogy
        a célok megvalósítása, mint ahogy azt terveztünk. kitaláljuk, nekik mi a jó, ők mit szeretnének.

        HG HOL TART MOST A KÉT PÁLYA MEGÚJÍTÁSI HG VÉGEZETÜL, HOGYAN ALAKÍTOTTÁK KI A
        FOLYAMATA?                  JÖVŐ ÉVI ÁRAKAT, AMELYEKRŐL MÁR A HON-
                               LAPOTOKON ÉS AZ EMLÍTETT ONLINE KIAD-
        FT A Continental esetében azt látjuk, hogy van már VÁNYBAN IS TÁJÉKOZÓDHATNAK A GOLFOZÓK?
        annyira népszerű, hogy akár képes legyen megállni
        a saját lábán is. A Balaton Golf Club esetében más a FT Mindenképpen szerettünk volna olyan árakat
        helyzet, hiszen amikor a tavalyi szezon előtt átvettük, kialakítani, amelyek nem követik szorosan az inflá-
        egy viszonylag rossz állapotban lévő pályához jutottunk ciót. Ha megnézzük a balatoni pályát, visszaadtunk
        hozzá. Ami pozitívum, hogy az egy évvel ezelőtti ígére- három green fee-t, így elmondható, hogy lényegé-
        tünknek eleget téve idén a golfozók már valóban egy ben ugyanaz az ár, mint a tavalyi. Én abban hiszek,
        jobb állapotban lévő pályán tudtak játszani. És most is hogy úgy lehet jó klubéletet kialakítani, ha megfelelő
        azt merem ígérni, hogy a jövő évben Udvari még jobb mennyiségű golfozó jár a klubba. De mindenek
        lesz. Tehát az kijelenthető, hogy a fairway-homokok előtt minőséget kell nekik adnunk. Ugyanez volt
        kicserélésével teljes mértékben játszható lesz, emellett a szempont Budapesten és a Balatonon is: előbb
        kezdetét veszi egy ingatlanfejlesztési projekt is, amely mutassuk meg, hogy fenntartható klubokat építünk,
        a klub jövőjének fontos pillérét képezi.   és akkor hinni fognak bennünk a klubtagok.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32