Page 25 - Hungarian Golf E-Kincses 2023
P. 25

hungarian golf                              interjú • 25
        HUNGARIAN GOLF AZ UTÓBBI IDŐBEN EGY- A magyar golfnak véleményem szerint változatlanul
        RE TÖBBSZÖR LEHET TALÁLKOZNI VELED A ugyanaz a problémája, amivel már régóta küzd, hogy
        PÁLYÁN, MÉG MINDIG NAGY SZERELEM A GOLF? nincs elég golfos. Így hiába hozunk tapasztalatot kül-
                               földről és próbálunk bevezetni új módszereket. Ha
        FLESCH TAMÁS Így igaz! A golf még mindig nincs elég ember, akinek eladjuk a szolgáltatást, akkor
        szerelem, idén pedig a legnagyobb örömömre már az egy befizető vállalkozás lesz, ami nem nyereséges.
        több időt tudtam szenteli neki. Változatlanul azt gon-
        dolom, hogy a tenisz mellett ez a világ legjobb játéka. HG EBBŐL A MEGVILÁGÍTÁSBÓL HOGYAN ÉR-
                               TÉKELED AZ IDEI ÚJÍTÁSAITOKAT?
        HG SZAKMAILAG HOGYAN ÉRTÉKELED AZ ÉVET?
                               FT Az idei évben az egyik újdonság, amit megpró-
        FT Összességében ebben az évben is sikerült tovább- báltunk megvalósítani Óbudán, az a Toptracer, amit a
        fejlődnünk. Bízom benne, hogy azok a célkitűzések, világon rengeteg helyen használnak nagy sikerrel. Azt
        melyeket az elmúlt pár évben kitaláltunk, és amelyek- kell, hogy mondjam, egyelőre nálunk még nem hozta
        kel lépésről lépésre haladunk előre, a következő év- el azokat a várakozásokat, amelyeket mi beleálmodtunk.

        ben-években is töretlen ütemben fognak megvalósulni. Nem feltétlenül pénzügyileg, hiszen mint azt sokszor
                               hangsúlyozom, jelenleg mi még golfot építünk, kísér-
        HG NAGY UTAZÓ HÍRÉBEN ÁLLSZ, ÉS ÚGY TUD- letezünk az újdonságokkal, mint amilyen a Toptracer is.
        JUK, AZ UTÓBBI IDŐBEN A GOLF DOMINÁLT AZ
        UTAZÁSAID SORÁN IS. MILYEN TAPASZTALATOKAT HG HOGYAN PRÓBÁLJÁTOK MEG JÖVŐRE FEL-
        SIKERÜLT SZEREZNED, AMELYEKET MÁR ITTHON HÍVNI A GOLFOZÓK FIGYELMÉT A TOPTRACERRE?
        IS TUDTÁL VAGY TERVEZEL KAMATOZTATNI?
                               FT A jövő évi rendszerben megpróbáljuk egy jóval
        FT Mondhatnám azt, hogy borzasztóan irigykedem a kedvezőbb, alacsonyabb áron adni. Megnézzük, hogy
        kinti golfpályák nagy részére, mert teljesen más körül- ez csak pénz kérdés-e, vagy még túl korán érkezett
        mények között dolgozhatnak, mint a magyar klubok. meg az eszköz a magyar golf társadalomba. Hiszen
        Leginkább azért, mert odakint rengeteg a golfozó. Azt a Toptracer Spanyolországtól a Közel-Kelet országain
        látni, hogy a golfnak ugyanaz az alaptétele, ami min- át Japánig mindenhol a világon nagyon komoly kul-
        den más szolgáltatásnak: ha van elég vendég, sokkal tusznak örvend. Bízom benne, hogyha az emberek
        működőképesebb rendszert lehet köré létrehozni. megismerik, hogyan kell kezelni, előszeretettel
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30